อะไรในคำ: รัก

อะไรในคำ: รัก

“ความรัก” เป็นคำที่เราได้ยินบ่อยๆ ที่โบสถ์และมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในครอบครัวของเรา ประสบการณ์ความรักที่ท่วมท้นที่สุดของฉันเกิดขึ้นเมื่อลูกชายของฉันเกิดและลูกสาวของฉัน มันเป็นความรู้สึกของอารมณ์ที่ลึกซึ้ง ความอบอุ่นในหัวใจของฉัน และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเลี้ยงดู ดูแล และทะนุถนอม ทารกพิเศษสองคนนี้ร่วมกับภรรยาของฉัน ตอนนี้พวกเขาโตเป็นหนุ่มแล้วและเราได้เดินทางร่วมกันเป็นครอบครัวมากว่าสองทศวรรษแล้ว ฉันพบว่ามันยากที่จะปล่อยพวกเขาไป แต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักพวกเขาเช่นกัน

ความรักของมนุษย์เป็นภาพสะท้อนที่แผ่วเบาของความรักของพระเจ้า

 บ่อยครั้งที่ความรักของมนุษย์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข สถานการณ์ และความคาดหวัง พระเจ้าทรงอ้าปากค้าง (ดู 1 ยอห์น 4:8) ยอห์นประกาศ พระเจ้าทรงอยู่ภายใน—ที่แก่นแท้ของพระองค์—ความรัก ด้วยเหตุนี้ ความรักของพระองค์จึงไม่มีเงื่อนไข ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เปลี่ยนแปลง ความรักของพระเจ้าแสดงให้เห็นในความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทั้งสามของตรีเอกานุภาพ: พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เราเห็นความรักอันลึกซึ้งระหว่างพระบิดาและพระบุตร ตัวอย่างเช่น ในโรม 15:2–3: “เราแต่ละคนควรทำให้เพื่อนบ้านพอใจในความดีของพวกเขา เพื่อเสริมสร้างพวกเขาขึ้น เพราะแม้แต่พระคริสต์ก็มิได้ทรงพอพระทัยพระองค์เอง แต่ตามที่เขียนไว้ว่า ‘คำสบประมาทของบรรดาผู้สบประมาทท่านได้ตกแก่ข้าพเจ้าแล้ว’ (NIV) เปาโลกำลังอ้างสดุดี 69:9 ดาวิดเป็นคนเขียน แต่เปาโลอ้างว่าข้อนี้เป็นของพระคริสต์—พระคริสต์กำลังตรัส! ดาวิดเขียนในฐานะผู้เผยพระวจนะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระวิญญาณ โดยพูดถึงความทุกข์ทรมานในอนาคตของพระคริสต์บนไม้กางเขน 

ความหมายคืออะไร? สำหรับเปาโล พระคริสต์ทรงมีสามัคคีธรรมกับพระบิดามาก่อนในสมัยของดาวิด พระวิญญาณสามารถตรัสผ่านดาวิดในตัวตนของพระคริสต์ต่อพระบิดาของพระองค์เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานที่พระองค์จะประสบในอนาคต นี่คือเจตนาของเปาโล—พระคริสต์ตรัสกับพระบิดา: “คำสบประมาทของผู้ที่ดูถูกพระองค์ ข้าแต่พระบิดา เปาโลอ่านคำเหล่านี้ซึ่งดาวิดพูดไว้ในอดีต แต่มีการสนทนาที่แท้จริงในอนาคตระหว่างพระบิดากับพระบุตร ตามที่พระวิญญาณทรงอำนวยความสะดวก ซึ่งมีลักษณะย้อนเวลากลับไปบนไม้กางเขน 

ตามที่แมทธิว เบทส์กล่าวว่า “พระบุตรรักพระบิดามากเสียจนพระบุตร

ซึ่งตรัสผ่านพระวิญญาณในอดีตประหนึ่งว่ากางเขนเป็นสิ่งที่สำเร็จลุล่วง บอกพระบิดาว่าเขาสมัครใจ [sic] ทนอยู่ในกิเลสตัณหาและสบประมาทว่า คนอธรรมสาปแช่งพระบิดาด้วย ตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ พระบุตรเต็มใจที่จะทนทุกข์อย่างหนักไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์ แต่เพราะพระองค์ทรงรักพระบิดาของพระองค์มากจนพระองค์ต้องการแบกรับคำพูดที่เป็นศัตรูซึ่งมุ่งเป้าไปที่พระองค์” 1 

เป็นธรรมชาติของการเสียสละตนเองของความรักนี้ ซึ่งหลั่งไหลออกมาเพื่อบาปของเรา ที่วิงวอนให้เรายอมรับพระคริสต์ คืนดีกับพระเจ้า รับประสบการณ์การฟื้นฟู และเริ่มต้นชีวิตแห่งความเชื่อในชุมชนร่วมกับผู้อื่นในพระกายของพระคริสต์ (ดูยอห์น 1:12; โรม 5:1, 2; 1 โครินธ์ 12:10–12) 

ความรักของพระเจ้าในพระคริสต์ไม่เพียงยอมรับเราแต่เปลี่ยนเราด้วย (ดู 2 โครินธ์ 5:21) ความรักของมนุษย์ของเราผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากการมีฉันเป็นศูนย์กลางกลายเป็นมีพระเจ้าและมีผู้อื่นเป็นศูนย์กลาง (ดู โรม 5:5) ตอนนี้เรามีผลของพระวิญญาณ ซึ่งก็คือความรัก และเริ่มต้นการเดินทางตลอดชีวิตของการเติบโตในแบบพระคริสต์ (ดู กาลาเทีย 5:17) เปาโลเตือนเราว่าความเชื่อทำงานโดยความรัก (ดูข้อ 6) ความรักเติมพลังศรัทธาจึงได้ผล! ความรักที่ดีที่สุดกระตุ้นให้เรามีส่วนร่วมในการทำงาน—การรับใช้และการปฏิบัติศาสนกิจ—เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและช่วยเหลือผู้อื่น

ในเรื่องนี้ความรักเป็นคำกริยา มุ่งเน้นที่การกระทำและผู้อื่นเป็นศูนย์กลาง และที่เป็นเช่นนี้เพราะพระเจ้าทรงแสดงความรักต่อเรา “ในขณะที่เรายังเป็นคนบาป พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (ข้อ 8 KJV)

Credit : https://heylink.me/slotsod777
https://heylink.me/slotsod
https://heylink.me/Ufabet-band
https://heylink.me/hob168
https://heylink.me/baccarat666
https://heylink.me/Ufabet666win
https://heylink.me/pokdeng-666
https://heylink.me/hilo-666
https://heylink.me/dummy-666
https://heylink.me/namtao-666
https://heylink.me/gaogae-666
https://heylink.me/666slotclub